Particulate matter air pollution components and risk for lung cancer

TitleParticulate matter air pollution components and risk for lung cancer
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsRaaschou-Nielsen O., Beelen R., Wang M., Hoek G., Andersen Z.J, Hoffmann B., Stafoggia M., Samoli E., Weinmayr G., Dimakopoulou K., Nieuwenhuijsen M., Xun W.W, Fischer P., Eriksen K.T, Sorensen M., Tjonneland A., Ricceri F., de Hoogh K., Key T., Eeftens M., Peeters P.H, Bueno-de-Mesquita H.B, Meliefste K., Oftedal B., Schwarze P.E, Nafstad P., Galassi C., Migliore E., Ranzi A., Cesaroni G., Badaloni C., Forastiere F., Penell J., De Faire U., Korek M., Pedersen N., Ostenson C.G, Pershagen G., Fratiglioni L., Concin H., Nagel G., Jaensch A., Ineichen A., Naccarati A., Katsoulis M., Trichpoulou A., Keuken M., Jedynska A., Kooter I.M, Kukkonen J., Brunekreef B., Sokhi R.S, Katsouyanni K., Vineis P.
JournalEnvironment International
Volume87
Pagination66-73
Date Published02/2016
Type of Article10.1016/j.envint.2015.11.007
ISBN Number0160-4120
Short TitleEnviron. Int.